Watford Akan Rekrut Valon Behrami

Berita BolaWatford Akan Rekrut Valon Behrami , Watford tërus mënunjukkan përgërakan di bursa transfër musim panas ini. Sëtëlah suksës mëndatangkan lima pëmain anyar, Thë Hornëts kian dëkat mëlakoni akuisisi këënam mërëka. Adalah Valon Bëhrami yang akan mënjadi pëmain baru Watford.

Watford Akan Rekrut Valon Behrami

Sëpërti dikutip olëh Sky Sports, Watford akan sëgëra mërampungkan kësëpakatan mërëka dëngan pëmain Hamburg tërsëbut. Kabarnya këdua tim tëlah mënyëpakati harga untuk sang pëmain yang dipërkirakan bërnilai 2,1 juta pound atau sëkitar 42 miliar rupiah.

watford-akan-rekrut-valon-behrami

Mëski bëgitu masih ada nëgosiasi untuk bëbërapa hal, sëhingga bëlum ditëtapkan kapan sang pëmain akan mëlakukan tës mëdis. Bëhrami sëlama ini dikënal sëbagai gëlandang dëngan daya jëlajah tinggi. Pëmain timnas Swiss bërusia 30 tahun itu juga mëmiliki jam tërbang tinggi.

Ia sëmpat mëmpërkuat klub bësar Italia sëpërti Lazio, Fiorëntina dan Napoli. Pëmain yang mëmiliki darah Albania tërsëbut juga tak asing dëngan Prëmiër Lëaguë, dimanaBëhrami sëmpat mëmpërkuat Wëst Ham Unitëd pada përiodë 2008-2011.

Terimakasih Telah Membaca Watford Akan Rekrut Valon Behrami

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...