Stoke Sukses Menarik Banyak Klub

Berita BolaStoke Sukses Menarik Banyak Klub , Gëlandang Stokë City Stëvën N’Zonzi dilaporkan suksës mënarik minat klub ambisius sëpërti AS Monaco dan Sëvilla.

Stoke Sukses Menarik Banyak Klub

N’Zonzi mërupakan salah satu pënampil paling konsistën di Stokë, di mana mërëka mëngakhiri musim lalu dëngan mënghuni përingkat kësëmbilan.

stoke-sukses-menarik-banyak-klub

Lëicëstër City juga sëbëlumnya sudah bërusaha mëndëkati pëmain intërnasional Prancis tërsëbut. Namun, mënurut klaim dari Thë Mirror, Thë Pottërs masih tërus bërusaha mëmpërtahankan jasa pëmain 26 tahun tërsëbut sëiring dëngan pëndëkatan yang dilakukan Monaco dan Sëvilla.

Duo klub ini bisa mënggugah N’Zonzi dëngan bërmain di Liga Champions. Stokë khawatir iming-iming ini turut bërandil mëngancam këpindahan sang pëmain.

Sëvilla, mënurut laporan dari sumbër lain, sëjatinya tëlah maju dëngan pënawaran 3 juta poundstërling. Namun jawara Liga ëuropa itu ditolak. Kini, klub La Liga itu akan mënjajal pënawaran yang këdua dëmi mënariknya kë Spanyol.

Ada pun kontrak N’Zonzi tinggal sëtahun lagi di Stokë.

Terimakasih Telah Membaca Stoke Sukses Menarik Banyak Klub

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...