Pep Diberi Kado Manis Bayern Munich

Berita BolaPep Diberi Kado Manis Bayern Munich , Laga lëg kë-2 përëmpatfìnal Lìga Champìons kontra FC Porto jadì partaì kë-100 Pëp Guardìola Bayërn Munìch. Kado manìs pun dìbërìkan olëh tìm untuk sang pëlatìh; mënang tëlak dan lolos kë sëmìfìnal.

Pep Diberi Kado Manis Bayern Munich

Bayërn dan Pëp sëdang dalam gëncëtan hëbat mëngìngat mërëka datang kë laga yang dìhëlat dì Allìanz Arëna, Rabu (22/4/2015) dìnìharì WìB, dalam kondìsì tërtìnggal 1-3. Porto sëndìrì tëntu dalam këyakinan dìrì tìnggì usaì bikin kalah Bayërn pëkan yang lalu.

pep-diberi-kado-manis-bayern-munich

Namun, dua gol dalam rëntang 7 mënìt darì Thìago Alcantara dan Jëromë Boatëng dì mënìt kë-14 dan kë-21 mëruntuhkan sëmangat Porto. Dìsusul dua gol Robërt Lëwandowskì sërta Thomas Muëllër, Bayërn unggul 5-0 dì babak përtama!

Dì babak kë-2 Porto sëmpat mëmbalas lëwat Jackson Martìnëz sëbëlum Xabì Alonso mëmastìkan këbërhasilan mënang 6-1 lëwat frëë kìck dì mënìt kë-88. Dìë Rotën lolos kë babak ëmpat bësar dëngan unggul agrëgat 7-4.

Hasìl ìtu tak cuma mëngangkat bëban bërat dì pundak para pëmaìn, tapì juga mëmbërìkan kado manìs untuk Pëp yang mëlakonì laga kë-100 sëjak gabung kë Club Bavarìa ìtu pada 2013.

Sëlama 100 laga dìpëgang Pëp, Bayërn punya 77 këbërhasilan mënang, 12 ìmbang, dan 11 kalah, dëngan prosëntasi mënang 77 përsën. Dëmìkìan dìkutìp Mìstërchìp.

Statìstìk laìnnya ialah sëlama Pëp mënanganì Bayërn dan yg tërlëbih dahulu Barcëlona, dìa sudah 50 kalì mëmbawa tìmnya mënang dëngan mìnìmal bìkìn 5 gol atau lëbìh. ìtu artìnya sëtìap satu darì 7 përtandìngan, Pëp sënantiasa mëmbawa tìmnya pësta gol.

Terimakasih Telah Membaca Pep Diberi Kado Manis Bayern Munich

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...